Είσοδος
        

Δομημένος Προγραμματισμός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2013

Εκτύπωση
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013 23:35 Γράφτηκε από τον/την Βασίλης Βασιλάκης

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2012-2013

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2400
29 Αυγούστου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 93157/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012−2013.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (ΦΕΚ 81Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄) και το Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄)
5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).
6. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 76051/04−07−2012 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρου Παπαθεοδώρου» (ΦΕΚ 2091 Β΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3. περ. α, 20 παρ.33, 21 περ. α, 60 παρ. 1 και 61 παρ. 1 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118) «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
9. Την αριθμ. Φ.908/18254/Η/20−02−2012 (ΦΕΚ Β΄372) Υ.Α. με θέμα «Διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των φορέων που καταργούνται με τον ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
10. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 83800/Γ2/20−07−2012 έγγραφό του ζήτησε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) την εισήγηση του σχετικά με το Καθορισμό εξεταστέας−διδακτέας ύλης των Πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων & Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012−2013.
11. Το αριθμ. 2153/31.07.2012 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας−διδακτέας ύλης των Παναλλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012−2013», αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της Εξεταστέας−Διδακτέας Ύλης των Μαθημάτων της Γ΄ Τάξης των Ημερησίων και Δ΄ Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για εισαγωγή αποφοίτων στα Πανεπιστήμια & Τ.Ε.Ι. του σχολικού έτους 2012 – 2013 ως εξής:

(...)

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»

ΒΙΒΛΙΟ: Προγραμματισμός υπολογιστών
(Α. Σιδερίδη, Κ. Γιαλούρη, Σπ. Μπακογιάννη, Κ. Σταθόπουλου. Π.Ι.)
(Από το βιβλίο της Κατεύθυνσης ‘‘Υποστήριξη Συστημάτων Υπολογιστών’’ της Β΄ τάξης του 1ου Κύκλου του Τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ των Τ.Ε.Ε.)

ΕΝΟΤΗΤΑ I: Ανάλυση Προβλήματος (σελ. 3−14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙI: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Αλγορίθμων (σελ. 17−32 & 37−49)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
3.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
4.1. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ
4.2. ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ
4.3. ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
4.4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
4.4.1. Ακολουθία
4.4.2. Επιλογή (Αν ... τότε ... αλλιώς ...)
4.4.3. Επανάληψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
5.1. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
5.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
5.2.1. Ιεραρχικός Προγραμματισμός
5.2.2. Τμηματικός Προγραμματισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
6.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
6.2. ΔΟΚΙΜΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΛΑΘΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
6.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Υλοποίηση σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (σελ. 53−136)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Είδη, Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραμματισμού
7.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
7.2. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
7.2.1. Γλώσσες μηχανής
7.2.2. Συμβολικές Γλώσσες
7.2.3. Γλώσσες Υψηλού Επιπέδου
7.2.4. Γλώσσες 4ης γενιάς
7.3. ΕΙΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
7.3.1. Διαδικασιακός Προγραμματισμός
7.3.2. Δομημένος Προγραμματισμός
7.3.3. Παράλληλος Προγραμματισμός
7.3.4. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
7.3.5. Συναρτησιακός Προγραμματισμός
7.3.6. Λογικός Προγραμματισμός
7.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
7.4.1. Μεταγλωττιστής
7.4.2. Γραφή Εκτέλεση Προγράμματος
7.4.3. Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL
8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
8.2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
8.2.1. Ακέραιος
8.2.2. Πραγματικός
8.2.3. Λογικός
8.2.4. Χαρακτήρας
8.2.5. Αλφαριθμητικός τύπος
8.3. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PASCAL
8.3.1. Επικεφαλίδα
8.3.2. Δηλώσεις
8.3.3. Κύριο Πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

9.1. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ
9.1.1. read, readln
9.1.2. write, writeln
9.2. ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
9.3. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
10.1. IF
10.2. CASE

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
11.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
11.2. WHILE
11.3. REPEAT – UNTIL
11.4. FOR

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
12.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
12.1.1. Διαδικασίες οριζόμενες από τον χρήστη
12.2. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
12.2.1. Συναρτήσεις οριζόμενες από τον χρήστη (εξαιρούνται ΑΝΑΔΡΟΜΗ και Παράδειγμα χρήσης αναδρομής)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
13.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΥΠΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
13.2. ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
1) Δεν θα διδαχθεί ούτε θα χρησιμοποιηθεί το προγραμματιστικό περιβάλλον της γλώσσας QBASIC ούτε οι προτάσεις που περιέχονται στο βιβλίο για υλοποίηση αλγορίθμων στο περιβάλλον αυτό. Επίσης, δεν θα δοθούν Ερωτήσεις, Ασκήσεις ή Δραστηριότητες για την επεξεργασία των οποίων απαιτείται ύλη που έχει εξαιρεθεί.

2) Σε ασκήσεις ή προβλήματα για την επίλυση των οποίων απαιτείται αναπαράσταση αλγορίθμου, αυτή μπορεί να γίνει: α) Με ψευδοκώδικα, χρησιμοποιώντας τις εντολές που αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 4.2. του βιβλίου (Προγραμματισμός Υπολογιστών των Αλ. Σιδερίδη κ.ά.) είτε με στοιχεία της γλώσσας Pascal ή με συνδυασμό αυτών, β) με λογικό διάγραμμα όπως περιγράφεται στις παραγράφους 4.3 και 4.4 (4.4.1, 4.4.2 και 4.4.3) του βιβλίου, γ) με τη γλώσσα προγραμματισμού Pascal.

Αναστάσεως 19, 16452,
Αργυρούπολη
Τηλ : 210-9635236, Fax : 210-9635959
e-mail : mail(at)1epal-argyr.att.sch.gr

Copyright © 2014, Βασιλάκης Βασίλειος, Κοζομπόλη Χρυσάνθη
Επιμέλεια Δημοσιεύσεων:  Βασιλάκης Βασίλειος

Μοιραστείτε την Ιστοσελίδα μας

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed
Σημερινοί επισκέπτες267
Συνδεδεμένοι Χρήστες 0
Guests 9
 

Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.