Είσοδος
        

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ 2012-2013

Εκτύπωση
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013 23:28 Γράφτηκε από τον/την Βασίλης Βασιλάκης

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2012-2013

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΩΝ Υ/Η ΙΙ
Ειδικότητα: Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογών και δικτύων Η/Υ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2400
29 Αυγούστου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 93157/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012−2013.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (ΦΕΚ 81Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄) και το Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄)
5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).
6. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 76051/04−07−2012 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρου Παπαθεοδώρου» (ΦΕΚ 2091 Β΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3. περ. α, 20 παρ.33, 21 περ. α, 60 παρ. 1 και 61 παρ. 1 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118) «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
9. Την αριθμ. Φ.908/18254/Η/20−02−2012 (ΦΕΚ Β΄372) Υ.Α. με θέμα «Διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των φορέων που καταργούνται με τον ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
10. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 83800/Γ2/20−07−2012 έγγραφό του ζήτησε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) την εισήγηση του σχετικά με το Καθορισμό εξεταστέας−διδακτέας ύλης των Πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων & Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012−2013.
11. Το αριθμ. 2153/31.07.2012 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας−διδακτέας ύλης των Παναλλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012−2013», αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της Εξεταστέας−Διδακτέας Ύλης των Μαθημάτων της Γ΄ Τάξης των Ημερησίων και Δ΄ Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για εισαγωγή αποφοίτων στα Πανεπιστήμια & Τ.Ε.Ι. του σχολικού έτους 2012 – 2013 ως εξής:

(...)

2. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

«ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ»

ΒΙΒΛΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(Κ. Αρβανίτη, Γ. Κολυβά, Στ. Ούτσιου.)
(Τομέα ηλεκτρονικών της Α΄ τάξης του 2ου Κύκλου των Τ.Ε.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (σελ. 196−198, 202−205 και 210−213)

6.1. ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

6.2. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

6.5. ISDN

6.8 Xdsl

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ – INTERNET (σελ. 220−275 και 279−295)

7.1. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ
7.1.1. Γενικές Αρχές

7.2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TCP/IP
7.2.1. Εισαγωγή στη τεχνολογία TCP/IP
7.2.2. Σχέση OSI και TCP/IP
7.2.3. Βασικές αρχές Επικοινωνίας στην τεχνολογία TCP/IP και στο Διαδίκτυο

7.3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP
7.3.1. TCP συνδέσεις

7.4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ UDP

7.5. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ IP

7.6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο (Media Access Control, MAC Διεύθυνση)
7.6.2. IP διευθύνσεις
7.6.3. Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου

7.7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ARP

7.8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (DOMAIN NAME SYSTEM, DNS)
7.8.1. Χώρος Ονομάτων του DNS

7.9. ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
7.9.1. Δρομολόγηση σε δίκτυα TCP/IP
7.9.2. Άμεση Δρομολόγηση
7.9.3. Έμμεση Δρομολόγηση
7.9.4. Πίνακας Δρομολόγησης

7.11. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
7.11.1. Γενικές αρχές
7.11.2.Βασικές και προηγμένες υπηρεσίες Διαδικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ (σελ. 298−303 και 314−330)

8.1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
8.1.1. Διαχείριση παραμέτρων (Configuration Management)
8.1.2. Διαχείριση επίδοσης του δικτύου (Performance Management)
8.1.3. Διαχείριση σφαλμάτων (Fault Management)
8.1.4. Διαχείριση κόστους (Accounting Management)
8.1.5. Διαχείριση ασφάλειας (Security Management)

8.3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
8.3.1. Ασφάλεια πληροφοριών
8.3.2. Επεξήγηση Ορολογίας
8.3.3. Μέθοδοι Παραβίασης
8.3.4. Τεχνικές ασφάλειας
8.3.5. Τεχνολογίες ασφάλειας
8.3.6. Αποφυγή καταστροφών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Δεν θα δοθούν Ερωτήσεις ή Ασκήσεις για την επεξεργασία των οποίων απαιτείται ύλη που έχει εξαιρεθεί.

Αναστάσεως 19, 16452,
Αργυρούπολη
Τηλ : 210-9635236, Fax : 210-9635959
e-mail : mail(at)1epal-argyr.att.sch.gr

Copyright © 2014, Βασιλάκης Βασίλειος, Κοζομπόλη Χρυσάνθη
Επιμέλεια Δημοσιεύσεων:  Βασιλάκης Βασίλειος

Μοιραστείτε την Ιστοσελίδα μας

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed
Σημερινοί επισκέπτες1216
Συνδεδεμένοι Χρήστες 0
Guests 10
 

Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.